En este momento estás viendo The Best Film & TV Soundtracks of All Time – Part Two (As Mellores Bandas Sonoras de Cine e TV de Todos os Tempos – Parte 2)

The Best Film & TV Soundtracks of All Time – Part Two (As Mellores Bandas Sonoras de Cine e TV de Todos os Tempos – Parte 2)

  • Autor de la entrada:
  • Categoría de la entrada:Blog

JB

A CLOSER LISTEN

Welcome back to Part Deux of our list of the Best Film & TV Soundtracks of All Time! We hope you liked the first half; it’s worth a look over there to start if this is your first visit.

Benvidos de novo á Parte Dúas da nosa lista das Mellores Bandas Sonoras de Cine e TV de Todos os Tempos! Agardamos que vos gustara a outra metade; é mellor botar un ollo a esa para comezar se é a túa primeira visita.

One element of this feature is the broad range of Films and TV that have inspired the soundtracks on this list: from documentaries to drama, from romance to robots. We’ve covered the decades, from the 1930s to just a year ago; you may have seen some of these, but there may be several you are unfamiliar with. It’s certainly increased our ‘to watch’ lists, yet one thing we have noticed is that very few great soundtracks are attached to poor films. Either the music lifts the overall quality of the cinematic experience, or we forget the whole thing. Possibly, the composer is so underwhelmed by the film they have been asked to write for and holds back the best material for another project.

Un dos elementos desta reportaxe é o amplo abano de filmes e programas de TV que inspiraron as bandas sonoras desta lista: dende documentais a dramas, pasando por románticas ou robots. Abarcamos varias décadas, dende os anos 30 ata hai só un ano; é posible que viras algunhas delas, pero pode que haxa varias que non coñezas. Non cabe dúbida de que aumentou a nosa lista de filmes pendentes de ver, pero unha cousa que observamos é que moi poucas bandas sonoras estupendas van unidas a filmes pobres. Ou ben a música eleva a calidade xeral da experiencia cinematográfica, ou ben a esquecemos por completo. Posiblemente, o compositor séntese tan decepcionado pola película para a que compuxo a música que se garda o mellor material para outro proxecto.

It is possible to love the music without having seen the film at all, of course. There’s more music than films available to stream, and fewer services to sign up to, so your hunt should be easier for the audio side. Streaming services for TV and film carry a lot of content, but it’s expensive to keep up multiple subscriptions for any length of time; inevitably, the movie you are looking for was removed last week. Hopefully, we have given you enough choices that you have plenty to hunt down.

É posible amar a música sen ver o filme, por suposto. Hai moita máis música dispoñible para escoitar en liña que filmes que ver, e menos servizos nos que rexistrarse, así que a túa busca debería ser máis sinxela se te centras no lado musical. Os servizos de Streaming de TV e Cine teñen moito contido, pero é caro manter múltiples subscripcións no tempo; tristemente, a película que estás buscando foi eliminada da plataforma a semana pasada. Por sorte, traémosche suficientes opcións para que poidas buscar.

(…)

Zeltia Montes ~ Vilamor [Lovetown] (Quartet, 2012)
Vilamor is sentimental, pretty, and warm. Its melodies are terse and sweet, its pace measured, its approach classical in style. But it is also fierce, its sweetness gripped by an expressive vein of folk music. As the score for a film about a town in post-fascism Galicia, Spain, it presents us with the hopeful struggle of being reborn, of starting anew after a long period of terror. Using instruments native to the region, Montes’ composition leads us through motifs that are variously reinterpreted throughout the album, becoming different every time, drawing a path through cycles in which the life of the region slowly finds itself once again. Listen closely: what may sound conventional, even clichéd, is in reality a sign of vitality returned, of a life in common finally restored. (David Murrieta Flores)

Zeltia Montes – Vilamor

Vilamor é sentimental, bonita e cálida. As súas melodías son tersas e doces, cunha paz mesurada, que se aproxima a un estilo clásico. Pero tamén é feroz, e a súa dozura aférrase a unha expresiva vena de música folk. Como partitura para unha película sobre unha vila da Galicia postfascista, preséntanos a esperanzadora loita por renacer, por comezar de novo tras un longo periodo de terror. Utilizando instrumentos autóctonos da rexión, a composición de Montes condúcenos a través de motivos que se reinterpretan diversamente ao longo do álbum, volvéndose diferentes cada vez, debuxando un camiño a través de ciclos nos que a vida da rexión reencóntrase lentamente consigo mesma. Escoiten con atención: o que pode soar convencional, incluso tópico, é en realidade un signo de vitalidade recobrada, dunha vida en común por fin restaurada. (David Murrieta Flores)

(…)

Ver enlace da entrada do blog en A Closer Listen